Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404016

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 3.1 RPOWŚ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:

 

Osi Priorytetowej 3 – Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

 

Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:

 

od 01.04.2008 r. do 05.05.2008 r. , w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00

 

Do składania projektów w ramach działań: 3.1 i 3.2 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:

 

    ♦ jednostki samorządu terytorialnego; 

    ♦ stowarzyszenia,

    ♦ związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;

    ♦ jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego; 

    ♦ jednostki wybrane w drodze przetargu świadczące usługi publiczne na zlecenie jst;

    ♦ jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; 

    ♦ spółki prawa handlowego, w który ch co najmniej 50% akcji lub udziałów posiada jst; 

    ♦ Policja (jedynie w Działaniu 3.1);

    ♦ Państwowa Straż Pożarna (jedynie w Działaniu 3.1);

    ♦ Inspekcja Transportu Drogowego (jedynie w Działaniu 3.1). 

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniach : 3.1 i 3.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 ( marzec 2008 r.).

Wyłączeniu podlegają projekty polegające na zakupie taboru kolejowego dla połączeń regionalnych , dla których konkurs będzie ogłoszony po przyjęciu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na nabycie lub modernizację pasażerskiego taboru kolejowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi:

dla Działania 3.1 – 78 297 800 PLN

dla Działania 3.2 -   74 637 514 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działań 3.1 i 3.2 wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu. 

Konkurs przewidziany jest dla inwestycji, których rozpoczęcie rzeczowe powinno nastąpić nie później niż do czerwca 2009 r. 
 

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie   I etapu konkursu nastąpi we wrześniu 2008 r., natomiast zakończenie   II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.

Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:


Departament Funduszy Strukturalnych

Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego: www.sejmik.kielce.pl oraz www.rozwoj-swietokrzyskie.pl   Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 14 98, 342 12 13 oraz w Punkcie Informacyjnym RPOWŚ pod numerem telefonu: 342 16 17.


 
DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę