Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407560

Przesłanki aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Strategia rozwoju województwa jest nadrzędnym dokumentem wyznaczającym  cele i główne kierunki rozwoju regionu.  Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie województwa uchwalanie Strategii należy do wyłącznej właściwości Sejmiku Województwa.
Pierwszy dokument  - Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego -  uchwalona 30 czerwca 2000 roku, wskazywała cele oraz identyfikowała programy wojewódzkie służące ich realizacji.
Ważną przesłanką dla aktualizacji Strategii  z roku 2000 stała się akcesja  Polski do Unii Europejskiej i możliwość  włączenia  instrumentów unijnej Polityki Spójności w realizację celów rozwoju województwa.
Drugi dokument - Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 – został uchwalony 26 października 2006 roku, stanowiąc podstawę programowania operacyjnego dla perspektywy finansowej 2007-2013, w szczególności  do określenia priorytetowych osi interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
W okresie od uchwalenia Strategii bardzo dynamicznie zmieniały się głównie zewnętrzne uwarunkowania rozwoju (krajowe i europejskie). Na szczeblu krajowym rozpoczęty został proces porządkowania dokumentów strategicznych. Po przyjęciu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) rozpoczęły się prace nad przygotowaniem długo- i średniookresowej strategii rozwoju kraju, ośmiu strategii  zintegrowanych oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  (KPZK).
Komisja Europejska 3 marca 2010 roku opublikowała nowy, długookresowy dokument Strategia „Europa 2020” określający kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę skalę i kierunki zmian sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie i kraju, a także dynamiczne procesy w globalnym otoczeniu regionu, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął w marcu 2011 r. decyzję o rozpoczęciu prac nad aktualizacją Strategii, przyjmując uchwałę w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

Powrót Drukuj stronę