Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328341

Programowanie 2014-2020

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2015 dla RPOWŚ na lata 2014-2020

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków na rok 2015 - 1 lipca br.
Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków na rok 2015 - 2 czerwca br.
Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków na rok 2015 - 27 maja br.
Harmonogram naboru wniosków na rok 2015 - pierwsza wersja - 25 marca br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wersja 5.0 przesłana i zaakceptowana przez Komisję Europejską

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programowanie 2014-2020-Założenia Umowy Partnerstwa wraz z załącznikami
Druga wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2298/13
Przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1870/13 z dnia 08 maja 2013 roku wstępna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr I do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu RPOWŚ 2014-2020
III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020- luty 2014
IV wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020- marzec 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport końcowy - „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Załączniki do raportu końcowego

Raport końcowy - „Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Prognoza oddziaływania na środowisko

Uzasadnienie

Podsumowanie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Uchwała nr 216/15 z 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia procedury powołania Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultacje społeczne projektu Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Osi priorytetowych 8, 9 i 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kryteria ogólne dotyczące wszystkich projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowych
Kryteria szczegółowe dotyczące projektów współfinansowanych z EFS – Oś priorytetowa 8
Kryteria szczegółowe dotyczące projektów współfinansowanych z EFS – Oś priorytetowa 9
Kryteria szczegółowe dotyczące projektów współfinansowanych z EFS – Oś priorytetowa 10
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 w zakresie EFS

Zakończenie konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultacje społeczne projektu Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Osi priorytetowych 9 i 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacja o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Osi priorytetowych 9 i 10 RPOWŚ 2014-2020

Kryteria szczegółowe dotyczące projektów współfinansowanych z EFS – Oś priorytetowa 9
Kryteria szczegółowe dotyczące projektów współfinansowanych z EFS – Oś priorytetowa 10
Formularz zgłaszania uwag do projektu kryteriów wyboru projektów dla EFS
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 w zakresie EFS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w zakresie części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 8.1.1, 8.3.1, 8.5.1,10.2.1, 10.4.1 oraz Działanie 10.1 wraz z załącznikiem przyjęty przez Zarząd Województwa

Powrót Drukuj stronę