Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328424

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 RPOWŚ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
OGŁASZA w dniach 01.05.2008 – 30.05.2008

Konkurs zamknięty nr 1.1.1 na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach

Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości
Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 40 902 426,60 PLN

Do udziału w konkursie zaprasza się podmioty gospodarcze, spełniające łącznie następujące warunki:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) NR 364/2004 z dnia 25.02.2004 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (DZ. Urz. UE L 63 z 28.02.2004),
- działające na rynku dłużej niż 6 miesięcy,
- działające i podejmujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
- uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 
Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia:
- Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R i/lub praw własności przemysłowej, wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych. Projekt musi wiązać się z: rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego. W ramach projektu inwestycyjnego, przewiduje się również dofinansowanie kosztów utworzenia i wyposażenia nowych stanowisk pracy (włącznie z  częściowym pokryciem kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z obowiązkowymi  składkami na ubezpieczenie społeczne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy), bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją; Ponadto, jako uzupełnienie projektu inwestycyjnego, istnieje możliwość dofinansowania organizacji lub udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą;
-  Dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, służących poprawie wskaźników i norm. Wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń. Wsparcia nie otrzymują firmy, którym minęły  okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami;
Poziom dofinansowania projektów wynosi
- w przypadku mikroprzedsiębiorstw – od 10 tys. do 1,5 mln PLN i nie więcej niż 60% *
- w przypadku małych przedsiębiorstw – od 10 tys. do 2,4 mln PLN i nie więcej niż 50%*
- w przypadku średnich przedsiębiorstw – od 10 tys. do 3.999.999 PLN i nie więcej niż 50%*
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.30, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską,
w bud. C2, III piętro, pok. 348

Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Szczegółowe zasady składania wniosków dla Beneficjentów Działania 1.1 zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.1.1.

 UWAGA: Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl

Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych- tel. /041/342-16-14; /041/342-12-87; /041/342-18-99; /041/342-14-41
Punkt informacyjny RPOWŚ – tel. /041/ 342-16-17; /041/ 342–18-37 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)
*Wskazane poziomy dofinansowania odnoszą się do tzw. wydatków kwalifikowanych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę