Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327940

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.2 RPOWŚ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:
 

Osi Priorytetowej 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport


Działanie 5.2  Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 16.06.2008 r. do 16.07.2008 r. ,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00
Do składania projektów w ramach działania 5.2 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • szkoły wyższe,
  • związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • inne organizacje pożytku publicznego;
  • organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne etc.);
  • jednostki kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  • instytucje kultury.

 

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniu 5.2 w punkcie  14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (marzec 2008 r.).
 

Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi dla Działania 5.2 – 56 514 373,45 PLN kurs Euro = 3,3842 zł  z dnia 29 maja 2008 r.
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działania 5.2 wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została określona w punkcie 28 „Minimalna/Maksymalna wartość projektu” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (marzec 2008 r.).


Konkurs przewidziany jest dla inwestycji, których rozpoczęcie rzeczowe powinno nastąpić nie później niż do grudnia 2009 r.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie  I etapu konkursu nastąpi w grudniu 2008 r., natomiast zakończenie  II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.

Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:

Departament Funduszy Strukturalnych
   Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego: www.sejmik.kielce.ploraz www.rozwoj-swietokrzyskie.pl.
Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 14 98, 342 12 13 oraz w Punkcie Informacyjnym RPO WŚ pod numerem telefonu: 342 16 17. 
 
Dokumenty do pobrania:
 Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/08 w ramach Działania: 5.2
 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, Vi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 Instrukcja wypełnienia wniosku  o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 Lista załączników
 Instrukcja wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 Wzór karty oceny formalnej wniosku
 Wzory kart oceny merytoryczno – technicznej
 Wzór Pre – umowy
 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 Projekt Analizy Ekonomiczno – Finansowej
 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
 Kryteria wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013,
 Formularz harmonogram E7 – Excel,
 Instrukcja do E7 – harmonogram,
 Regionalny  Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 
 Linia demarkacyjna,
 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
POWYŻSZE DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę