Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324279

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 4.1 i 4.2 RPOWŚ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:
 

Osi Priorytetowej 4 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie 4.1  Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Działanie 4.2  Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Wyłączeniu podlegają projekty dotyczące energetyki ( kategorie interwencji 33,39,40,41,42,43,47) dla których konkurs będzie ogłoszony po przyjęciu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz projekty dot. kategorii  interwencji 44 – Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 17.07.2008 r. do 18.08.2008 r. ,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00

Do składania projektów w ramach Działań 4.1 i 4.2 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenia;
 • związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki administracji rządowej w województwie;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki organizacyjne lasów państwowych;
 • inne jednostki publiczne;
 • jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jst;
 • spółki komunalne z min.50% udziałem podmiotów publicznych.


Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniach: 4.1 i 4.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
( marzec 2008 r.).

Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi :
      dla Działania 4.1 – 125 515 164,47 PLN
      dla Działania 4.2 –   70 286 007,05 PLN
kurs Euro = 3,3671 zł  z dnia 27 czerwca 2008 r.
 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działań 4.1 i 4.2 wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
Maksymalna/Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została określona w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
( marzec 2008 r.).


Konkurs przewidziany jest dla inwestycji, których rozpoczęcie rzeczowe powinno nastąpić nie później niż do końca grudnia 2009 r.

 
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie  I etapu konkursu nastąpi w grudniu 2008 r., natomiast zakończenie  II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.
 
Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:

Departament Funduszy Strukturalnych
   Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251


Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.rpo-świętokrzyskie.pl . Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 12 13, 342 14 98, 342 11 94 oraz w Punkcie Informacyjnym RPOWŚ pod numerem telefonu: 342 16 17. 
 

Dokumenty do pobrania:
 • Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 w ramach Działań: 4.1 i 4.2
 • Mapa pomocowa wodociągowania województwa
 • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, Vi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Instrukcja wypełnienia wniosku  o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Lista załączników
 • Instrukcja wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Wzór karty oceny formalnej wniosku
 • Wzory kart oceny merytoryczno – technicznej
 • Wzór Pre – umowy
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • Oświadczenie o wpisie do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 • Analizy Ekonomiczno – Finansowej
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Kryteria wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013
 • Formularz harmonogram E7 – Excel
 • Instrukcja do E7 – harmonogram
 • Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w  ramach Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Dodatkowe wyjaśnienia dla Beneficjentów Działań: 4.1 i 4.2

 

Linki:
 • Regionalny  Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Linia demarkacyjna
 • Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
 
POWYŻSZE DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę