Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407556

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.2 RPOWŚ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013

OGŁASZA od dnia 01.05.2008  aż do wyczerpania limitu dostępnych środków lub zamknięcia konkursu przez Zarząd Województwa

Konkurs otwarty  nr 1.2.1 na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach

Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości
Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw.

Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 7.435.348,98 PLN

Do udziału w konkursie zaprasza się podmioty gospodarcze, które spełniają łącznie następujące warunki:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) NR 364/2004 z dnia 25.02.2004 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (DZ. Urz. UE L 63 z 28.02.2004),
- zarejestrowane są na terenie Województwa Świętokrzyskiego, 
- prowadzą działalność gospodarczą w ramach formalnej sieci powiązań kooperacyjnych.
- działają na rynku dłużej niż 6 miesięcy,
- uprawnione są do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
 
Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia:
- Dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez grupę przedsiębiorstw;
- Dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystywania technologii informatycznych
i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania klasterem przemysłowym; 
- Dofinansowanie kosztów zakupu wyników prac badawczo – rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez klaster przedsiębiorstw;
- Dofinansowanie kosztów budowy i rozbudowy klasterów o znaczeniu regionalnym;
- itp.

Poziom dofinansowania projektów w ramach Działania 1.2 wynosi:
minimalnie - 10 000,00 PLN ,
maksymalnie - 3 999 999,00 PLN

stanowiąc jednocześnie nie więcej niż 50 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku mikroprzedsiębiorstw istnieje możliwość zwiększenia poziomu o dodatkowe 10%)

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.30, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską,

w Sekretariacie Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63, 25-002

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 1.2 zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu otwartego nr 1.2.1.

UWAGA: Wnioski złożone po podaniu do publicznej wiadomości informacji o  wyczerpaniu limitu dostępnych środków lub podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa o zamknięciu konkursu, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej

Sekretariat Departamentu Funduszy Strukturalnych - tel. 41/365-81-00, fax 41/365-81-01
Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych - tel. 41/ 365-81-42; 41-kierownik Aleksandra Półtorak-Wiśniewska
Punkt informacyjny RPOWŚ -tel. 41/ 342-16-17; 41/ 342–18-37 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)

DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA

PROSIMY RÓWNOCZEŚNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCĄ INFORMACJĄPowrót Drukuj stronę