Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327957

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 RPOWŚ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
OGŁASZA w dniach 01.08.2008 – 01.09.2008

nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

w ramach Osi Priorytetowej 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach ogłaszanego konkursu wynosi 49 613 652,83 PLN*

Podmiotami uprawnionymi do wsparcia w ramach konkursu są:
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenia, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

z terenu województwa i realizujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego, uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 60%.

Procedura oceny wniosków o dofinansowanie składać się będzie z:
- oceny formalnej – przeprowadzanej w terminie 45 dni od zakończenia konkursu,
- oceny merytoryczno-technicznej – przeprowadzanej w terminie 45 dni od daty przekazania do oceny.
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ zastrzega jednocześnie możliwość przedłużenia każdego z etapów oceny, w uzasadnionych przypadkach – stosowna informacja w tej sprawie będzie zamieszczana na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl


W ramach konkursu nr 2.4.1 przewiduje się wsparcie następujących typów projektów:
 • Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących terenów inwestycyjnych (będących w posiadaniu powiatów lub gmin), poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom;
 • Przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej lub powojskowej, łącznie z adaptacją na cele gospodarcze wraz z zagospodarowaniem przyległego toczenia, przyczyniająca się do tworzenia nowych miejsc pracy;
 • Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont i przebudowa istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy,których rozpoczęcie realizacji nie przekracza grudnia 2009 roku.
Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących terenów inwestycyjnych (będących w posiadaniu powiatów lub gmin), poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom;
 • Przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej lub powojskowej, łącznie z adaptacją na cele gospodarcze wraz z zagospodarowaniem przyległego toczenia, przyczyniająca się do tworzenia nowych miejsc pracy;
 • Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont i przebudowa istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy,których rozpoczęcie realizacji nie przekracza grudnia 2009 roku.
  Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.00, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską,

  Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
  Departament Funduszy Strukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  bud. C2, III piętro, pok. 348 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

  Szczegółowe zasady składania wniosków dla Beneficjentów Działania 2.4 zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1.
   UWAGA: Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).
  Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl
  Szczegółowe informacje można uzyskać:
  Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych- tel. /041/342-16-14; /041/342-12-87; /041/342-18-99; /041/342-14-41
  Punkt informacyjny RPOWŚ – tel. /041/ 342-16-17; /041/ 342–18-17 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)

  Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
   
  *10% kwoty stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu nie zakwalifikowania projektów do dofinansowania
  DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ Z ZAKŁADKI DOKUMNETY DO POBRANIA
 • Powrót Drukuj stronę