Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328396

Aktualności

Konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
31.10.2012

W dniach 5-8 listopada Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie prowadził konsultacje społeczne Projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w formule seminariów powiatowych.HARMONOGRAM  KONSULTACJI


5.11.2012       

godz. 9,00 – Miasto Kielce + Powiat Kielce  - Hotel Kongresowy, Al. Solidarności 34 – sala konferencyjna  

godz. 12,30 – Rada Konsultacyjna ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego - Hotel Kongresowy, Al. Solidarności 34 –  sala Audytorium

6.11.2012  

godz. 9,00 – dla powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego  – miejsce spotkania:  Zamek Kazimierzowski (Sala Rycerska) w Sandomierzu

godz. 12,30 – dla powiatów: ostrowieckiego , starachowickiego i skarżyskiego  – miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Akademickiej 12, blok B, Aula nr 2

8.11.2012         

godz. 9,00 – dla powiatów: buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego  – miejsce spotkania:  Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju,  ul. Mickiewicza 22

godz. 12.30 – koneckiego, włoszczowskiego i jędrzejowskiego – miejsce spotkania: Zespół Szkół    Ponadgimnazjalnych Nr 1,  ul. Staszica 5, 26-200 Końskie

 

Seminaria mają charakter spotkań otwartych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane cele i kierunki rozwoju województwa do roku 2020 oraz zostaną zarysowane główne obszary interwencji z uwzględnieniem wstępnie zidentyfikowanych specjalizacji regionalnych.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego jako współorganizator konsultacji zaprasza  do udziału w seminarium wszystkich zainteresowanych  tematyką rozwoju Regionu Świętokrzyskiego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego do spraw aktualizacji Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

 27 września 2012


 

W dniu 2 października odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego do spraw aktualizacji Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz w dniach 2 – 3 października odbyły się spotkania grup roboczych ds. aktualizacji Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

Przedmiotem spotkań było wypracowanie wstępnych propozycji  wizji i celów rozwoju regionu oraz dyskusja nad głównymi atutami naszego województwa, kluczowymi dla możliwości jego dalszego konkurencyjnego rozwoju w okresie 2014-2020.  


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rząd przyjął średniookresową Strategię Rozwoju Kraju 2020 r., która określa cele rozwojowe Polski na najbliższe osiem lat. Wskazuje ona najważniejsze zadania państwa (wraz z szacunkami finansowymi), które należy zrealizować, by przyspieszyć rozwój kraju i osiągnąć zakładane cele społeczne i gospodarcze. Przyjęcie przygotowanej przez MRR strategii, potwierdza kluczową rolę resortu jako instytucji odpowiedzialnej za dalekosiężne planowanie strategiczne.

Pobierz plik:
Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyjęta - informacja prasowa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spotkanie Krajowego Forum Terytorialnego na temat realizacji zasady partnerstwa
24 września 2012

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej, była tematem przewodnim kolejnego posiedzenia tematycznego Krajowego Forum Terytorialnego, które odbyło się 12 września 2012 r. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z przedstawicielami Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa.

więcej informacji na stronie MRR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LHDI - pierwszy w Europie wskaźnik rozwoju społecznego na poziomie lokalnym
07 września 2012

- We współpracy z ekspertami UNDP i przy ogromnym udziale Głównego Urzędu Statystycznego oraz Szkoły Głównej Handlowej, tworzymy pierwszy w Europie wskaźnik badania rozwoju społecznego na poziomie lokalnym - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Konrad Niklewicz podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w 7 września 2012 r. w Warszawie. Uczestniczył w nim również wiceminister Marceli Niezgoda.

Spotkanie było poświęcone sposobom oceny rozwoju regionów na tle gospodarki Polski, oraz systemowi wskaźników kluczowych dla polityki rozwoju.

więcej informacji na stronie MRR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Konkurs prasowy Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany
31 sierpnia 2012

Rusza II edycja konkursu na najlepsze artykuły prasy lokalnej i regionalnej poruszające tematykę wykorzystania unijnych dotacji. Konkurs jest skierowany do dziennikarzy, redaktorów naczelnych, wydawców i współpracowników gazet lokalnych oraz gazet regionalnych.

 

Celem konkursu „Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany” jest zachęcenie autorów tekstów w prasie lokalnej i regionalnej do przygotowania i publikacji artykułów pokazujących w przystępny i zrozumiały dla czytelnika sposób zmiany zachodzące w ich najbliższym otoczeniu za sprawą realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane minimum 3 artykuły prasowe poruszające tematykę konkursową (każdy o liczbie co najmniej 1500 znaków – ze spacjami), opublikowane w okresie od 1 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku na łamach prasy lokalnej lub regionalnej.

 

Artykuły muszą być poświęcone efektom wdrażania Funduszy Europejskich w najbliższej okolicy, dodatkowo mogą informować o możliwościach wykorzystania dostępnych jeszcze unijnych środków.

 

Ocenie podlegają wyłącznie artykuły opublikowane w drukowanych wydaniach gazet. Nagrody dla autorów zwycięskich testów przyznawane będą w dwóch kategoriach: prasa lokalna i prasa regionalna.


Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać wydawcy, redaktorzy naczelni, dziennikarze i współpracownicy prasy lokalnej i regionalnej.

 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz ze zgłaszanymi artykułami przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

z dopiskiem konkurs „Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany”

w terminie do 10 kwietnia 2013 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdą się na stronie internetowej:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konkursprasowy

 

 
--------------------

Przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych, lipiec 2012 r.

13 sierpnia 2012

 

Lipiec 2012 r. był pierwszym miesiącem sprawowania przez Cypr funkcji prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja cypryjska wyznaczyła sobie następujące główne cele do osiągnięcia w obszarze negocjacji rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020:

 

- porozumienie w Radzie dotyczące otwartych bloków negocjacyjnych do końca 2012 roku,

- rozpoczęcie nieformalnych spotkań Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego (Trilogów),

- przeprowadzenie wstępnej dyskusji na temat programowania i wdrażania polityki spójności 2014-2020 w poszczególnych państwach członkowskich.

 

 


Czwarte posiedzenie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

24 lipca 2012

 

Podczas posiedzenia Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, które odbyło się 20 lipca 2012 r., zaprezentowano badanie dotyczące projekcji PKB per capita na poziomie województw oraz wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym.

W pierwszej części spotkania zostały przedstawione wyniki badania zrealizowanego pod kierunkiem dr Ewy Kusideł, dotyczącego projekcji PKB per capita na poziomie województw (NUTS-2) oraz wybranych podregionów (NUTS-3) do 2020 roku wraz z analizą konsekwencji ewentualnych zmian klasyfikacji NUTS dla polityki spójności po 2020 roku.


W drugiej części spotkania przedstawione zostały wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym z wykorzystaniem trzech różnych modeli makroekonomicznych: modelu MaMoR (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Prevision), EUImpactMod i Hermin (Instytut Badań Strukturalnych). Raporty z ww. badań oraz materiał informacyjny podsumowujący wyniki badań są dostępne na
stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z ONZ stworzy nowatorski sposób badania rozwoju Polski

23 lipca 2012

Dzięki działaniom Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polska zostanie objęta nowatorskim badaniem dotyczącym mierzenia rozwoju społecznego kraju na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt na zlecenie MRR będzie realizowany przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) działającego przy ONZ. Umowa została zawarta 13 lipca 2012 r. Jeśli projekt zakończy się sukcesem to badania tego typu będą realizowane cyklicznie w Polsce oraz innych krajach.

 

Informacja prasowa - MRR wspólnie z ONZ stworzy nowatorski sposób badania rozwoju Polski

 

 

 

Nowy projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej

20 lipca 2012


Przygotowana została nowa wersja projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, uwzględniająca uwagi i opnie zainteresowanych środowisk, które zostały zgłoszone do projektu zaprezentowanego 21 maja 2012 r. podczas konferencji „Miasta w polityce rozwoju”.

Projekt spotkał się z pozytywnym przyjęciem zarówno przez przedstawicieli władz miejskich, samorządów województw, jak i stowarzyszeń skupiających miasta. Zaznaczono, że wyzwania i cele rozwojowe zostały trafnie sformułowane. Wielu opiniodawców podkreśliło swoje zadowolenie z rozpoczęcia prac nad polityką miejską.

 

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 - projekt

 

 


Dodatkowe wsparcie dla samorządów - konkursy MRR

18 lipca 2012

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało dodatkowe wsparcie dla samorządów, które ma pomóc im w korzystaniu z funduszy unijnych w latach 2014-20. Dzięki dotacjom z nowych konkursów, finansowanych z Programu Pomoc Techniczna oraz Mechanizmu Finansowego EOG, samorządy będą mogły przygotować się m.in. do wzmocnienia jakości usług publicznych, tworzenia obszarów funkcjonalnych i współpracy między samorządami. Start w tych konkursach jest szansą dla samorządów na lepsze przygotowanie się do nadchodzącej perspektywy finansowej.

więcej informacji na temat konkursów oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 

 


Polityka przestrzenna i miejska – nowe kompetencje Ministra Rozwoju Regionalnego

13 lipca 2012

 

13 lipca 2012 r. Sejm przyjął Rządowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Zawarte w nim przepisy włączają zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz polityką miejską do działu rozwój regionalny. Rozszerzenie kompetencji ministra rozwoju regionalnego stworzy warunki do kompleksowego gospodarowania przestrzenią i rozwojem kraju oraz uczyni go jednym ośrodkiem decyzyjnym odpowiedzialnym za budowanie zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

 


O przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku

3 lipca 2012

 

Kontynuacja wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jego większa decentralizacja w budżecie 2014-2020 były tematem międzynarodowej konferencji: „Regionalne programy operacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – scenariusze na przyszłość”. Spotkanie odbyło się 3-4 lipca 2012 r. w Gdańsku.


Informacja prasowa: Efekty EFS i jego przyszłość 2014-2020

 


Powrót Drukuj stronę