Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407595

Ogłoszenie o naborze wnioskow o dofinansowanie z Działania 5.3. RPOWŚ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:

Osi Priorytetowej 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport

Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 19.08.2008 r. do 17.09.2008 r. ,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00
Do składania projektów w ramach Działania 5.3 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną ;
 • instytucje kultury;
 • organizacje turystyczne działające non-profit;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • PGL Lasy Państwowe;
 • jednostki organizacyjne lasów państwowych;
 • spółki prawa handlowego, w których większość akcji lub udziałów posiadają jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych nie wymienione wyżej(w rozumieniu art.4 Ustawy o finansach publicznych Dz.U.2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zm.).
 
Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działania 5.3 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
( marzec 2008 r.).
Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi dla Działania 5.3 – 67 026 309 PLN
kurs Euro = 3,2185 zł  z dnia  30 lipca 2008 r.
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działania 5.3 wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%.
Maksymalna/Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została określona w  Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013  ( marzec 2008 r.).

Konkurs przewidziany jest dla inwestycji, których rozpoczęcie rzeczowe powinno nastąpić nie później niż do końca grudnia 2009 r.
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie  I etapu konkursu nastąpi w marcu 2009 r., natomiast zakończenie  II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.
Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:
Departament Funduszy Strukturalnych
   Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.rpo-świętokrzyskie.pl . Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 12 13, 342 14 98, 342 11 94 oraz w Punkcie Informacyjnym RPO WŚ pod numerem telefonu: 342 16 17.
 
Dokumenty do pobrania:
 • Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4/08 w ramach Działania 5.3
 • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, Vi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Instrukcja wypełnienia wniosku  o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Lista załączników
 • Instrukcja wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Wzór karty oceny formalnej wniosku
 • Wzory kart oceny merytoryczno – technicznej
 • Wzór Pre – umowy
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • Projekt Analizy Ekonomiczno – Finansowej
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Kryteria wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013
 • Formularz harmonogram E7 – Excel
 • Instrukcja do E7 – harmonogram
 • Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w  ramach Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007 – 2013. Poradnik dla administracji publicznej (marzec 2008 r.).

Linki:
POWYŻSZE DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA 

Powrót Drukuj stronę