Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328335

Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOWŚ

Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOWŚ


Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016 – 2023 wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016 - 2023 wraz z przeprowadzeni

ważność: sobota, 01 lutego 2020

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016 – 2023 wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016 - 2023 wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko będzie stanowił podstawę aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 i powinien być zgodny z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” opracowanymi przez Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

1. Wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016 - 2023 wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko będzie zobowiązany do przeprowadzenia pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego miasta i gminy Połaniec oraz zdefiniowania dotykających jej problemów. Diagnoza powinna łącznie objąć kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe i kulturowe.

2. Wykonawca w/w dokumentu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno – projektowych, konsultacji społecznych oraz zredagowanie końcowej wersji dokumentu.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania występnej wersji dokumentu i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu bądź wniesie do niej uwagi zgodnie z zapisem w Umowie.

4. Dokumentacja stanowiąca przedmiot Umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.

5. Zamawiający może ograniczyć przedmiot zamówienia w przypadku, gdy nie będzie wymagana Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko. Kwota wynagrodzenia zostanie wtedy pomniejszona o koszt Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko wskazany za wykonanie tej części opracowania zawarty w Załączniku nr 1 - ofercie.

6. Dokument powinien zostać zaopiniowany i zgodny z dokumentami strategicznymi wszystkich wymaganych instytucji.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn na każdym etapie zamówienia.

czytaj więcej...